Visie en missie

Het ACHG, KU Leuven, engageert zich om excellent en relevant onderzoek te verrichten. We leiden studenten geneeskunde en huisartsen op en ondersteunen alle actoren in de gezondheidszorg. Dit doen we vanuit een interactief netwerk om zo een innovatieve en vooraanstaande rol te spelen in het beleid en de organisatie van zorg in Vlaanderen en de wereld met als doel patiënten een kwaliteitsvolle en respectvolle zorg aan te bieden in een gezondere samenleving. Het ACHG wil de kwaliteit van zorg verbeteren, innovatie introduceren, streeft interactie na (samenwerking met andere beroepsgroepen, onderzoeksgroepen, patient engagement) en wil behoren tot één van de uitmuntende centra van huisartsgeneeskunde in Europa en de wereld. Wij willen artsen vormen die excellente clinici zijn, streven naar kwaliteit van zorg, een basishouding van levenslang leren hebben, efficiënt samenwerken met alle zorgverleners, de patiënt een prominente rol laten opnemen (inclusief ethisch perspectief) en verantwoordelijkheid opnemen voor de gezondheid van een lokale populatie.
background wave

1. Consolideren van de onderzoekslijnen

Vanuit het ACHG ontstonden een aantal nieuwe realisaties in de afgelopen jaren die alle tot doel hebben de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk te verbeteren en die prioritair de aandacht verdienen. De onderzoekslijnen worden daarom opnieuw gedefinieerd. Er worden nu acht grote lijnen in het onderzoek uitgezet: aging, cardiovascular and metabolic health, clinical trials, digital health care, evidence eco-system, infections and acute care, medical education en mental health. Verschillende centra en groepen ondersteunen dit. Intego, Epi-Centre, CEBAM, Gezondheid &Wetenschap, MAGIC Primary Care, EBPNet en een platform voor geïntegreerde zorg zijn de belangrijkste hiervan. Ook de participatie aan de Primary Care Academy zal een rol spelen in toekomstig onderzoek.

2. Optimalisatie van de omkadering voor studies in de huisartsenpraktijk

De in de afgelopen jaren opgedane ervaring met het uitvoeren van multicentrische klinische studies in de eerste lijn heeft ons geleerd dat het uitvoeren van studies in de huisartsenpraktijken sterk verschillend is van deze in een hospitaalsetting en een aantal praktische uitdagingen met zich meebrengt. De expertise om antwoord te bieden op deze contexteigen uitdagingen ontbreekt daarom grotendeels in de CTC van UZ Leuven. Daarom wensen we de mogelijkheden te exploreren om een CTC op te richten voor studies die plaatsvinden in de eerste lijn.

Daarnaast merken we dat het een hele uitdaging is om huisartsen(praktijken) te rekruteren voor studies. Als antwoord hierop plannen we om een huisartsenonderzoeksnetwerk op te starten.

3. Samen beslissen in het onderwijs en onderzoek

Het ACHG heeft heel wat ervaring binnen het domein van de gezondheidscommunicatie. Ze wil verder de lead nemen in onderzoek gericht op de verbetering van de communicatie tussen patiënten en zorgverleners, het verhogen van patiëntenparticipatie (patient and public involvement), digitale (gezondheids)geletterdheid en het versterken van de rol en de positie van de patiënt in de gezondheidszorg. In de toekomst willen we onderzoek doen naar de communicatieprocessen binnen diverse contexten, zoals de eerstelijnszorg (huisartsgeneeskunde, tandartsen, preventiediensten), specialistische zorg, de volksgezondheid of de welzijnssector. Dit onderzoek gebeurt nu reeds binnen het MAGIC Evidence Ecosystem Foundation met partners uit Noorwegen, McMaster (Canada), Maastricht en Genève en met de oprichting van MAGIC Primary Care aan het ACHG. We willen samen beslissen en psychosociale hulpverlening en interdisciplinaire samenwerking op de voorgrond zetten. We streven ernaar om binnen de curriculumhervorming de nadruk te leggen op de integratie van communicatiecompetenties in de praktijk en op het verkleinen van de kloof tussen het onderwijs in het leslokaal en het werkplekleren. 

Drie PhD-trajecten worden opgestart vanaf januari 2022 in samenwerking met het UMC Maastricht, University of Oslo en McMaster.

4. Voortrekkersrol van datagedreven klinisch beleid.

Het ACHG wil een voortrekkersrol opnemen wat betreft datagedreven beleid. Enerzijds worden veel data door het ACHG gegenereerd (trials, cohortstudies, registers) met mogelijkheden tot het koppelen aan andere databanken, en anderzijds willen we meewerken aan de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in ons land. Dit betekent dat het profiel van een population health epidemioloog een belangrijke meerwaarde aan onze afdeling zou zijn. De epidemioloog zou op basis van data-analyse het beslissingsproces van zorgverleners mee kunnen bepalen en zo de inspanningen van het ACHG om te streven naar een betere gezondheidszorg kunnen sturen. Bovendien zal population health management met een epidemie van chronische aandoeningen in aantocht een belangrijke strategie zijn zodat onze gezondheidszorg niet kapseist. Maar dat betekent een belangrijke mentaliteitswijziging in onze gezondheidszorg, niet in het minst bij de patiënten en zorgverleners (van reactieve naar proactieve zorg). Met een population health epidemioloog aan onze afdeling zouden we het ACHG een prominente rol in dit transitieproces kunnen laten opnemen.


Bert Aertgeerts, december 2021