Opleiding tot huisartsTerug naar het overzicht »

De specialisatie huisartsgeneeskunde is een driejarig traject, waarvan het eerste jaar momenteel nog samenvalt met het laatste jaar van de basisopleiding (tweede cyclus). Het tweede en derde jaar van de huisartsenopleiding wordt interuniversitair georganiseerd.

Eerste specialisatiejaar

Leeromgeving

Het curriculum huisartsgeneeskunde is een studentgeoriënteerde opleiding in een leeromgeving geïnspireerd door de sociaalconstructivistische visie op leren als “actief”, “constructief” en “cumulatief” proces.

Op basis van deze visie hebben we een leeromgeving gecreëerd waarin studenten leren zelfstandig bevindingen te interpreteren en actief deel te nemen aan kennisontwikkeling. Dit schept optimale voorwaarden om op een kwaliteitsvolle manier professioneel en maatschappelijk actief te zijn. Dit heeft voor gevolg dat veel aandacht gaat naar door docenten begeleide zelfstudie. Het leerplatform TOLEDO faciliteert en ondersteunt studenten en docenten binnen dit onderwijskader.

We willen onderzoeken of onze huidige leeromgeving kan evolueren naar een leeromgeving waarin complex, levensecht leren centraal staat. Hiermee streven we naar een nog grotere integratie tussen het geleerde tijdens de lessen en de praktijk (stages). 

Leertrajecten

Het curriculum huisartsgeneeskunde bestaat uit drie opleidingsonderdelen (OPO) en zes onderwijsleeractiviteiten (OLA), deze laatste met een waaier aan “leertrajecten”. De in de leertrajecten behandelde thema’s worden bepaald in functie van de expertise van docenten in de medische domeinen, de medische actualiteit en de van studenten, docenten en andere zorgverleners ontvangen feedback, en zijn gericht en gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking.

Klik hier voor gedetailleerde informatie over het curriculum.

Om in te spelen op de nood aan een gediversifieerd opleidingsaanbod dat complementair is aan het “leren op de werkvloer”, en om te anticiperen op de aankomende herstructurering van de opleiding naar 6 jaar basisopleiding en 3 jaar specialisatieopleiding, investeert het ACHG fors in de uitbouw van driejarige leertrajecten. Deze modulair opgebouwde competentiegerichte en casusgeoriënteerde trajecten worden doorlopen binnen een “gemengde leeromgeving”, via afstandonderwijs en contactonderwijs. 

Stages

De studenten lopen in het eerste specialisatiejaar verschillende stages met een complementair karakter: huisartsstage, ziekenhuisstage en netwerkstage. Klik hier voor gedetailleerde informatie over deze stages.

Toetsing en remediëring

Een veranderend onderwijslandschap vraagt ook een aangepast toets- en remediëringsbeleid. Op het gebied van toetsbeleid volgen we de nieuwste internationale tendenzen op de voet en laten ons leiden door relevant onderzoek om nieuwe toetsconcepten in onze opleiding te implementeren. Het ACHG werkt intensief aan een remediëringsprogramma om zowel zwak als sterk presterende studenten tijdig op te sporen en te begeleiden. 

Hoe de huisartsenopleiding aanvatten?

Het laatste jaar van de basisopleiding tot arts is opgevat als een oriëntatie- en observatiejaar: studenten krijgen de kans om een of twee richtingen uit te testen, en opleiders zien de studenten uitgebreid bezig in een professionele setting. Voor de opleiding huisartsgeneeskunde betekent dat concreet dat studenten uit een prespecialisatierichting nog tot het tweede semester kunnen overstappen naar de richting huisartsgeneeskunde.

Dankzij dit instapmoment blijft het mogelijk een volwaardig ‘diploma arts met het getuigschrift van het eerste jaar van de huisartsopleiding en met de geschiktheidevaluatie huisartsgeneeskunde’ te behalen. Deze overstap geldt uiteraard ook in de omgekeerde richting: studenten, die oorspronkelijk de richting huisartsgeneeskunde gekozen hebben kunnen, mits aanvaarding door het diensthoofd van de betreffende specialiteit, hun laatste jaar afwerken in die richting.

Bij de overstap naar een andere specialisatie moet dit steeds op voorhand besproken worden en goedgekeurd worden door het diensthoofd van de dienst die je verlaat EN door het diensthoofd van de specialisatie diede student verder wenst te volgen.

Voor meer informatie, kan contact worden opgenomen met het secretariaat.

Tweede en derde specialisatiejaar

De vervolgopleiding huisartsgeneeskunde (master-na-masteropleiding of MANAMA) wordt georganiseerd door het ISHO, een interuniversitair samenwerkingsverband met de academische centra huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten, waaronder het ACHG. Voor de uitvoering doen de universiteiten een beroep op het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO).

Het ICHO organiseert de training van de verschillende opleiders, de toewijzing van de stageplaatsen bij erkende praktijkopleiders, de tweewekelijkse seminariegroepen onder leiding van erkende stagecoördinatoren, de themagerichte trainingen enzovoort .... Daarnaast kan de huisarts in opleiding (haio) bij het ICHO terecht voor alle problemen in verband met de wetgeving en de modaliteiten van de erkenning.

Ben je geïnteresseerd om een haio in uw praktijk op te leiden, of wil je meer weten over inhoudelijke en/of praktische aspecten (inschrijving enz.) van de vervolgopleiding, klik hier.