Opleiding tot huisartsTerug naar het overzicht »

De specialisatie huisartsgeneeskunde is een driejarig traject. De opleiding wordt interuniversitair georganiseerd. Voorafgaand aan de opleiding dient elke kandidaat met succes een bekwaamheidsprocedure - met bijkomende bekwaamheidsproef - te doorlopen. 

Bekwaamheidsproef

De bekwaamheidsproef die toegang verleent tot de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde wordt jaarlijks éénmalig georganiseerd in juni. Meer informatie over de bekwaamheidsprocedure kan u hier terugvinden of je kan mailen naar louise.vandenpoel@kuleuven.be. 


Organisatie opleiding

De vervolgopleiding huisartsgeneeskunde (master-na-masteropleiding of MANAMA) wordt georganiseerd door het ISHO, een interuniversitair samenwerkingsverband met de academische centra huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten, waaronder het ACHG. Voor de uitvoering doen de universiteiten een beroep op het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO).

Het ICHO organiseert de training van de verschillende praktijkopleiders, de toewijzing van de stageplaatsen bij erkende praktijkopleiders, de tweewekelijkse seminariegroepen onder leiding van erkende stagecoördinatoren , de themagerichte trainingen enzovoort .... Daarnaast kan de huisarts in opleiding (haio) bij het ICHO terecht voor alle problemen in verband met de wetgeving en de modaliteiten van de erkenning.

Ben je geïnteresseerd om een haio in uw praktijk op te leiden, of wil je meer weten over inhoudelijke en/of praktische aspecten (inschrijving enz.) van de vervolgopleiding, klik hier.

Leeromgeving

Het curriculum huisartsgeneeskunde is een studentgeoriënteerde opleiding in een leeromgeving geïnspireerd door de sociaalconstructivistische visie op leren als “actief”, “constructief” en “cumulatief” proces.

Op basis van deze visie hebben we een leeromgeving gecreëerd waarin studenten leren zelfstandig bevindingen te interpreteren en actief deel te nemen aan kennisontwikkeling. Dit schept optimale voorwaarden om op een kwaliteitsvolle manier professioneel en maatschappelijk actief te zijn. Dit heeft voor gevolg dat veel aandacht gaat naar door docenten begeleide zelfstudie. Het leerplatform Sofia faciliteert en ondersteunt studenten en docenten binnen dit onderwijskader.

We willen onderzoeken of onze huidige leeromgeving kan evolueren naar een leeromgeving waarin complex, levensecht leren centraal staat. Hiermee streven we naar een nog grotere integratie tussen het geleerde tijdens de lessen en de praktijk (stages). 

Opbouw van de opleiding

Tijdens de master in de huisartsgeneeskunde volg je een programma bestaande uit stages bij een huisarts (12 en 18 maanden) en huisartsrelevante ziekenhuisdiensten (6 maanden). Het betreft een voltijdse begeleide en bezoldigde praktijkuitoefening bij erkende en aangestelde praktijkopleiders. Daarnaast worden je huisartsgeneeskundige kennis en vaardigheden verder ontwikkeld aan de hand van thematische lesdagen, aanvullende keuzemodules en vormen van afstandsleren. Jaarlijks volg je ook seminaries die begeleid worden door een stagecoördinator, waarbij je in kleine groepjes reflecteert over praktijkervaringen en daarbij de geleerde theorie integreert. Als afronding van de opleiding lever je een masterproef af, bestaande uit wetenschappelijk onderbouwd praktijkproject of ander huisartsrelevant onderzoeksproject.

Doorheen de opleiding is een afnemende mate van sturing en een toenemende mate van zelfstandigheid ingebouwd. In het e-portfolio stel je een persoonlijke leeragenda op en documenteer je het eigen ontwikkelingsproces.

Een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen en de inhoud ervan kan je terugvinden in de programmagids.

Toetsing en remediëring

Een veranderend onderwijslandschap vraagt ook een aangepast toets- en remediëringsbeleid. Op het gebied van toetsbeleid volgen we de nieuwste internationale tendenzen op de voet en laten ons leiden door relevant onderzoek om nieuwe toetsconcepten in onze opleiding te implementeren. Het ACHG werkt intensief aan een remediëringsprogramma om zowel zwak als sterk presterende studenten tijdig op te sporen en te begeleiden. 

Voorbereiding op de opleiding

Tijdens het laatste half jaar van de basisopleiding geneeskunde volgen studenten de zogenaamde ‘verdiepingsweken’. Heb je ambitie om na afstuderen te starten als huisarts-in-opleiding (HAIO), dan kies je bij voorkeur voor het verdiepingstraject huisartsgeneeskunde. Door middel van stages (huisartsenstage en interprofessionele stage) en een verdiepend vak huisartsgeneeskunde word je optimaal voorbereid om van bij de start van de master-na-master in de huisartsgeneeskunde aan zelfstandige consultvoering te kunnen doen.

Mocht je nog geen stage huisartsgeneeskunde hebben afgewerkt tijdens de master geneeskunde, dan zal je deze in de zomervakantie dienen in te halen of zelf nog dienen te plannen. Deze stage is immers één van de toelatingsvoorwaarden voor de master-na-master. Bovenop de stage huisartsgeneeskunde moet elke kandidaat deelnemen aan de bekwaamheidsprocedure om toegelaten te worden tot de opleiding. ​​​​​​