Decision support bij aanvragen van laboratoriumtestsTerug naar alle onderzoek rond Kwaliteit »

Onderzoekers

    Nicolas Delvaux

Supervisor/Promotor

Abstract

Huisartsen vragen regelmatig laboratoriumtests aan zonder dat hier altijd een goede reden voor is. Het rapport ‘Laboratoriumtesten in de huisartsgeneeskunde’ uit 2007 toonde aan dat tussen 30 en 50% van de aangevraagde laboratoriumtests ongepast zijn. Hoewel deze cijfers zeer hoog lijken, wordt deze trend ook in andere studies aangetoond. In het verleden werden een aantal strategieën gebruikt om het doelmatig gebruik van laboratoriumtests aan te moedigen. Het RIZIV startte in 2008 met informatiecampagnes waarbij ze huisartsen informeren over hun praktijkvoering in vergelijking met hun collega’s. Voorschriften voor klinische biologie vormen een onderdeel van deze informatiecampagnes. Bovendien ontwikkelde Domus Medica in 2011 en 2012 richtlijnen voor het doelmatig gebruik van laboratoriumtests voor een reeks aan courante aandoeningen of klachten in de huisartsenpraktijk. Jammer genoeg tonen de cijfers voor ambulante klinische biologie geen daling na deze initiatieven. Clinical decision support systems, of beslissingsondersteuning, zijn veelbelovende systemen die de arts specifieke informatie aanbieden op gepaste momenten met als doel de zorg en gezondheid van individuele patiënten te verbeteren. Systemen van beslissingsondersteuning kunnen het aantal aangevraagde laboratoriumtests doen dalen, maar het is nog niet helemaal duidelijk of huisartsen hierdoor ook meer gepast aanvragen. De invloed van beslissingsondersteuning op het gepast gebruik van laboratoriumtests is dan ook het onderwerp van een nieuwe KCE studie dat dit najaar van start gaat.

Wie voert deze studie uit?

Deze studie wordt uitgevoerd door het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de UGent, het UZ Leuven en het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV-ISP). Huisartsen die samenwerken met het Medisch Centrum Huisartsen (MCH), het Algemeen Medisch Labo (AML) of Anacura kunnen deelnemen. We hebben voor een twintigtal verschillende aandoeningen of indicaties profielen ontwikkeld die reeksen aan testen voorstellen gebaseerd op evidence-based richtlijnen. Deze studie wil aantonen dat het gebruik van evidence-based profielen het aantal en aandeel gepaste laboratoriumtests doet toenemen. Daarenboven willen we bestuderen of het gebruik van deze profielen een invloed heeft op de diagnoses die worden gesteld bij patiënten alsook op bijkomende diagnostische procedures bij afwijkende waarden van ongepaste testen.

Hoe zal de studie verlopen?

De studie is opgezet als een gerandomiseerde studie waarbij volledige praktijken worden verdeeld over twee groepen: een groep die gebruik maakt van profielen binnen een elektronisch aanvraagformulier en een groep die het aanvraagformulier gebruikt zonder de profielen. Gedurende een periode van 3 maanden vragen we aan alle deelnemende artsen om aan te duiden voor welke indicaties bloedonderzoeken worden aangevraagd. Deze informatie zal ons in staat stellen om te definiëren of de gevraagde testen al dan niet gepast zijn. We verwachten dat elke huisarts voor een 50-tal patiënten gegevens zal verzameld hebben rond zijn aanvraaggedrag. Zes maanden later zullen we vragen om voor elk van deze 50 patiënten een e-form in te vullen vanuit het EMD waarbij gegevens over diagnoses en aanvullende procedures worden verzameld. Alle gegevens worden anoniem en vertrouwelijk verzameld en er worden geen gegevens over uw persoonlijke aanvraaggedrag gerapporteerd. Voor deze inspanning is een vergoeding voor de huisarts van 25 euro per geïncludeerde patiënt voorzien. In totaal zoeken we 300 huisartsen die willen deelnemen aan deze studie.


Contact

nicolas.delvaux@kuleuven.be

Informed consent

in het Nederlands

en Français

in English